ระบบชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตธนาคารเอเชีย
Trans Code
Currency Code
MerchantID
Order No
Amount .
Customer ref1
Customer ref1
Payment Type : C=2, D=3, W=4
Settle Type: Auto=1, Man=2, Semi=3
Encrypt Yes=0 No=-1
BoaRef