ใบสมัครขอใช้บริการเว็บโฮสติ้งกับ ZYPLUS.COM

หากท่านมีความประสงค์จะสมัครขอใช้บริการเว็บโฮสติ้งกับ ZYPLUS.COM กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ แล้วแฟกซ์กลับมาพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ที่หมายเลข 0-2891-5529 ทางเราจะตรวจสอบยอดการชำระเงินและเปิดบริการให้ทันที

ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

บริษัท (ถ้ามี)

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail


ข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนและโฮสติ้ง
ชื่อโดเมนที่ใช้งาน

รหัสผ่านสำหรับใช้งานโฮสติ้ง (ตัวเลข/ตัวอักษรไม่เกิน10 ตัว)


โฮสติ้งที่เลือกใช้งาน
Plan 1 Starter
3 เดือน/1,700 บาท
6 เดือน/2,400 บาท
1 ปี/4,000 บาท
Plan 2 Business
3 เดือน/2,900 บาท
6 เดือน/4,800 บาท
1 ปี/8,000 บาท
Plan 3 Developer
3 เดือน/3,500 บาท
6 เดือน/6,000 บาท
1 ปี/10,000 บาท
Plan 4 Enterprise
3 เดือน/6,500 บาท
6 เดือน/12,00 บาท
1 ปี/20,000 บาท

การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ นาย สิษฐวัฒน์ ตู้จินดา
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี: นาย สิษฐวัฒน์ ตู้จินดา ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ สาขา: สาขาย่อยถนนวุฒากาศ เลขที่บัญชี: 740-2-19536-8
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี: นาย สิษฐวัฒน์ ตู้จินดา ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ สาขา: ตลาดพลู เลขที่บัญชี: 115-0-96966-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี: นาย สิษฐวัฒน์ ตู้จินดา ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ สาขา: ถนนวุฒากาศ เลขที่บัญชี: 062-2-20425-0
ข้าพเจ้ายินดียืนยันการสั่งซื้อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลในใบสมัครข้างต้นว่าเป็นความจริงทุกประการ พร้อมรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการโฮสติ้งกับ ZYPLUS.COM

ลายมือชื่อ _____________________
(____________________)
______/______/______
Zyplus.com 1717 ถนนเทอดไท ซอยเทอดไท 41 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2891-5529 โทรสาร 0-2891-5529 E-mail: support@zyplus.com