Web Hosting
   ตรวจสอบโดเมนเนม
      *ใส่เฉพาะชื่อไม่ต้องใส่ .com ต่อท้าย
  ระบบจะตรวจสอบนามสกุล .com .net .org .biz .info .co.th .in.th .ac.th .or.th .go.th
    Free หน้า Under Construction
สำหรับท่านที่จดชื่อเพื่อจองชื่อไว้ โดยยังไม่ได้เช่า Host ท่านสามารถขอใช้บริการแสดงหน้า Under Construction ในขณะที่ยังไม่เช่า Host ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตัวอย่างหน้า Under Construction

ราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนม
  โดเมน .com .net .org .biz .info
   ราคา 450 บาท / 1 ปี
  โดเมน .co.th .in.th .ac.th .or.th .go.th *
   ราคา 963 บาท / 1 ปี
  * การจดโดเมน .th คุณจะต้องใช้เอกสารจากทางราชการดังนี้
.co.th ต้องใช้ใบรับรอง, ใบทะเบียนบริษัท หรือ ใบ ภพ. 20 อย่างใดอย่างหนึ่ง
.ac.th ต้องใช้ เอกสารจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองสถานศึกษาที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
.in.th ต้องใช้ บัตรประจำตัวประชาชน
  * เงื่อนไขในการขอจดชื่อ และการตั้งชื่อของโดเมน .co.th
  1. ต้องเป็นชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้น ๆ และต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้ง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401)
- หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
- ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
และการขอจดทะเบียนโดเมนที่เป็นชื่อขององค์กรนี้จะสามารถขอได้เพียงหนึ่งชื่อต่อหนึ่งองค์กรเท่านั้น
  2. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง
  3. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) ไม่สามารถใช้ชื่อย่อหรือใช้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้าได้
  4. คำแปลของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถนำมาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ ยกเว้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นมีการระบุเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วย
  5. ในกรณีที่ไม่มีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษไว้ สามารถใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษซึ่งพ้องเสียงกับภาษาไทย) ในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้
  6. ในกรณีที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมดสิทธ์ในเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด ๆ ผู้อื่นสามารถทักท้วงเพื่อขอยกเลิกชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น ๆ ได้
  7. ในกรณีที่เครื่องหมายการค้า (Trademark) และ/หรือ ชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงกัน ให้ยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ขอจดทะเบียนโดเมนก่อน (First-Come-First-Serve Basis)
     หากท่านมีข้อสอบถาม ในการจดโดเมนเนม สามารถสอบถามได้ทาง Email : support@zyplus.com

 
1. ท่านสามารถสั่งซื้อ Online ได้โดยกดตรวจสอบโดเมนเนมด้านบน
2. Download เอกสารการขอจดชื่อเว็บ
  กรอกแล้วส่งมาที่ Email support@zyplus.com หรือ Fax: 0-2891-5529
   Plan 1  Starter
   Plan 2  Business
   Plan 3  Developer
   Plan 4  Enterprise
   เปรียบเทียบราคาและบริการ
   Web Hosting Features
   Reseller (ตัวแทนจำหน่าย)
  เช่าใช้งานเฉพาะ Email
   ราคาและรายละเอียด
   Demo & Screenshots
  จดทะเบียนโดเมนเนม
   จดทะเบียนโดเมนเนม
   Domain Control Panel
  Control Panel Features
   Features
   Demo & Screenshots
  Email Server Features
   Features
   Demo & Screenshots
   Webbased Mail Features
  Security & Performance
   ระบบความปลอดภัย
   เสถียรภาพ และ ความเร็ว
   ระบบ Backup

                        FAQ
                        Support
                        Contact Us
 
Zyplus.com
1717 ซ.เทอดไท41 ถ.เทอดไท ต.ตลาดพลู กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2891-5529 แฟกซ์. 0-2891-5529 Email : support@zyplus.com
© 2004. All Rights Reserved.